25 september 2013 Klankbordgroep bijeenkomst in de Schommel

Sinds 1999 zijn we als klankbordgroep Molenaarsgraaf/Brandwijk actief om allerlei leefbaarheidkwesties aan te pakken. Dat ging vaak over betrekkelijk eenvoudige zaken als speelplaatsen, recreatieplekken, bankjes enz., maar ook bij verkeersituaties en bestemmingsplannen schoven we aan tafel om namens u de wensen van het dorp in te brengen.

De gemeente zal de klankbordgroep steeds meer als gesprekspartner zien. Beslissingen die een dorp aangaan, zullen steeds vaker ook daadwerkelijk in het dorp, door inwoners en betrokkenen genomen worden. Dat wij zelf beslissen over onze dorpen is natuurlijk een goede zaak. We willen daarom van de klankbordgroep een stevig platform maken met afvaardigingen van alle verenigingen en organisaties die belangen hebben in onze dorpen, een stevige dorpsraad die zelf breed gedragen plannen bij de gemeente in kan brengen.

De gemeentelijke budgetten zullen niet meer automatisch in ieder dorp besteed worden, ze worden ingezet daar waar initiatieven zijn. Hoe breder gedragen hoe beter.

Daarom mag uw organisatie niet ontbreken op de volgende klankbordgroep avond.

Woensdag  25 september 2013
20.00 uur
De Schommel, van Arkelstraat 13a Molenaarsgraaf

Tijdens deze bijeenkomst willen we de nieuwe taken en vorm met u bespreken. Ook de huisvesting van verenigingen willen we die avond onder uw aandacht brengen. De meeste verenigingen hebben een onderkomen, (eigen gebouwen, huren of delen met anderen) er zijn ook verenigingen met plannen om op te knappen en uit te breiden, welke ontwikkelingen zijn er en wat verwachten wij met elkaar van de gemeente in deze?

Klankbordgroepleden gezocht!

De KBG heeft in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van 3 klankbordgroepleden. Wij willen de groep uitbreiden en roepen 6 inwoners op om zich te melden.

Heeft u ideeën  ziet u mogelijkheden om bepaalde punten van het Dorpsplan te realiseren? Ca. 4 vergaderingen per jaar behoeft toch geen belemmering te zijn. Alles t.b.v. ‘samen werken aan een krachtige samenleving’

Wij hopen dat U dit aanspreekt!

Werkzaamheden Kerkweg klaar

De werkzaamheden aan de Kerkweg zijn tot een goed einde gekomen. De riolering is vervangen, de weg heeft aanpassingen gekregen zodat het logisch is om langzamer te rijden. De klankbordgroep heeft in dat proces aandacht gevraagd voor de oversteekplaatsen, op- en afritjes voor wandelwagens, rollators enz. Zodat de weg voor iedereen veilig en toegankelijker zou worden. In het voorjaar van 2013 worden nog bomen geplaatst.

(Actiepunt 30 Dorpsplan)

 

Schoolplein Overstap vernieuwd!

Basisschool “De Overstap” heeft het speelplein vernieuwd. Het plein heeft nu nog meer mogelijkheden om gezellig te vertoeven, te spelen of te sporten. De klankbordgroep heeft een bijdrage geleverd zodat er doeltjes, knikkerpotjes en wat extra groen op het plein aangebracht kon worden. We hopen dat kinderen onder schooltijd, maar ook daarna (tot zonsondergang) met plezier kunnen spelen.

(Actiepunt 22 Dorpsplan)

 

Wijkschouw

De KBG houdt 6 september de jaarlijks een schouw in onze dorpen. De meeste vitale zichtbare plekken worden bezocht en als er achterstallig onderhoud wordt gesignaleerd wordt hiervan aantekening gemaakt en voorstel tot herstel cq. onderhoud wordt gemaakt.

 

Voetbaldoeltjes en verharding

Afgelopen jaar zijn de speelmogelijkheden op het trapveld uitgebreid. Er is een verhard voetbalveldje met doelen bijgekomen. Jongelui die niks te doen hebben, willen nogal eens een flinke rommel maken op het veld. Het is logisch dat wij hopen dat er nog meer gespeeld zal worden en minder rommel gemaakt wordt.

Zijn er klachten, dan kunt u dat melden via het meldpunt openbare ruimte op de website van www.gemeentemolenwaard.nl of via de klankbordgroep. Het is natuurlijk daarnaast ook prima als u de jongelui ter plaatse zo nu en dan aanspreekt.

(Actiepunt 10 Dorpsplan)

Alle 48 punten van het dorpsplan online

Alle 48 actiepunten die in het dorpsplan genoemd zijn, staan online. Onder het kopje Dorpsplan vindt u de volledige lijst.

 (link)

Binnenkort zal een tijdsplanning aan de punten gekoppeld worden. Als er stappen worden gezet rondom een actiepunt, zal desbetreffende info toegevoegd worden. Zo is de actiepuntenlijst een overzicht van de plannen en een weergave van de stand van zaken.